گروه محصول -> دکتری مدیریت
پاسخنامه تشریحی تئوری های مدیریت، رفتار سازمانی پیشرفته و مدیریت منابع انسانی پیش پاسخنامه تشریحی تئوری های مدیریت، رفتار سازمانی پیشرفته و مدیریت منابع انسانی پیش
پاسخنامه تشریحی تئوری های مدیریت، رفتار سازمانی پیشرفته و مدیریت منابع انسانی پیشرفته مجموعه مدیریت آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1393همراه با ذکر منبع و شماره صفحه مربوط به طرح سوال در این فابل بصورت جامع به تمامی سوالات (70 سوال) تئوری های مدیریت، رفتار سازمانی پیشرفته و مدیریت منابع انسانی پیشرفته مجموعه مدیریت آزمون نیمه متمرکز دکتری 1393 بصورت تشریحی پاسخ داده شده است. ضمن اینکه منبع طرح سوال به همراه شماره صفحه مربوطه برای 48 سوال نیز...
قیمت: 50,000 ریال     تعداد صفحات: 20     مشاهده توضیحات